2.ÕPPETUND: ametniku vastuskiri

Blogi statistikamootor ei ole pikka aega selliseid numbreid kerima pidanud, mis 1.ÕPPETUNNIGA kaasnesid.

Suur tänu kõigile klikkijatele, lugejatele, kaasaelajatele, soovitajatele! - teie toetus ja tagasiside on vajalik. Jagan heameelega teadmust edaspidi.
 Mõtlesin algselt , et püüan igal nädalal ühe õppetunni kirjeldamisega maha saada ent  - inimene plaanib, elu juhib! - päevatöö, taluelu, aiatamine, ehitus…
kevadel pressib kõik uksest ja aknast sisse. 1.mail sai istutatud ligi 100  hariliku männi istikut vanadele rannamändidele seltsiks.
Ehk näen veel eluajal puudeks sirgumist? 2.ÕPPETUND

Nagu eelmises postituses kirjeldatud, on kirjadele vastamiseks kehtestatud erinevad tähtajad. Teabenõudele vastamise tähtaeg on 5 tööpäeva.  Teistele kirjadele vastamise ja tähtaegade protsess ning muud toimingud on kirjeldatud Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses.

Vastuse koostab adressaat, seega - kui soovite et te ei saaks vastust ühelt spetsialistilt, vaid vastus kannaks ka vallavanema pitserit, siis adresseerige kiri või teabenõue vallvalitsusele. Sel juhul on kindel, et teie pöördumine kantakse ametlikust registrist läbi.

 Kahtlemata on olulisem vastuse sisu võrreldes tähtaegade järgimisega. Olen teinud mitmeid teabenõudeid, järgides Avaliku teabe seaduses (AvTS) kehtestatud korda ja jagan oma kogemust sel alal.  

Teabevaldajaks  AvTS §5 tähenduses on:

  1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus;

  2) avalik-õiguslik juriidiline isik;

  3) eraõiguslik juriidiline isik ja füüsiline isik käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustel.

  (2) Eraõiguslikule juriidilisele isikule ja füüsilisele isikule laienevad teabevaldaja kohustused, kui isik täidab seaduse, haldusakti või lepingu alusel avalikke ülesandeid, sealhulgas osutab haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- või muid avalikke teenuseid, – teabe osas, mis puudutab nende ülesannete täitmist.

  (3) Teabevaldajaga võrdsustatakse:

  1) ettevõtja, kes on kaubaturul valitsevas seisundis, omab eri- või ainuõigust või loomulikku monopoli, – teabe osas, mis puudutab kaupade ja teenuste pakkumise tingimusi, hindu ja nende muudatusi;

  2) füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus või äriühing, – teabe osas, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest avalike ülesannete täitmiseks või toetusena antud vahendite kasutamist.

Vastus tuleb kenasti tähtaegselt, ent sisuline vastus puudub.
JOKK-skeem, kus ametniku poolt märgitakse teabenõue vastatuks, aga tegelikult sisulist vastust te ei saa või peate vastuse saamiseks kulutama ebamõistlikult palju isiklikku aega.


Näide 1:

Selgituseks, teabenõude koostasin seetõttu, et äkitselt algas meie kodutänaval, mis on väga kitsas  (2,5 m) ja ei võimalda isegi kahel väikesõidukil kõrvuti liigelda,  metsa väljavedu  mis toimus ööpäevaringselt ja tekitas paaril korral ka liiklusohtliku olukorra. Soovisin teada, et kui kauaks ja kellele on massipiirangu mõjualasse luba väljastatud.
Minu teabenõudele masspipiiranguga mõjualas liiklevate sõidukitele vallavalitsuse poolt väljastatud lubade asjus vastas ametnik nii:


SINU ÕIGUSED:

1. Küsida teabevaldaja abi teabe leidmisel, selleks kohustab teabevaldajat AvTS ning ühtlasi anda märku, et teabenõue pole täidetud.
Nii saigi tehtud:


Näide 2:

Ametniku vastus mu soovile:
Lõpuks ametnik muutub suuremeelseks ja saadab juhised, kuidas dokumendiregistrist otsida. Kõik tundub  tore ja korrektne olevat.


Näide 3:

Toimetasin ametniku juhiste järgi.  Avanes järgmine vaade:Mõtlemisülesanne:

kuidas leida sellisest avalikust dokumendiregistrist mõistliku aja jooksul üles luba, mis on väljastatud 2022.a lõpus Sahkari tänavale?  Kuupäeva ega tänava nimetust ju pole…
Ja veel: sellisel kujul avalikule dokumendiregistrile ei tahaks küll ühtegi senti maksuraha kulutada. See otsingumootor pole isegi "eilne päev", vaid eelmine sajand…

Kokkuvõtteks:


 - saime lõpuks ametnikult teabe - selgus, et Sahkari tänavale oli väljastatud 2022.a. 1 luba perioodiks oktoober kuni detsember.  Miks ei pidanud vallavalitsus oluliseks informeerida  metsa väljaveost päris pika perioodi vältel ainsaid tänaval elavaid elanikke, see on muidugi eraldi teema. 

 - kui teil on "pikk ja vinduv" teema ametiasutustega, millele lahendust pole leidnud, siis soovitan teha n.ö oma "dokumendiregister", milleks võib olla lihtne  Exceli tabel, kus on kirjas : ametniku nimi, kirjavahetuse  (teabe) lühike sisukokkuvõte ja kuupäev. Oluline on ametnike vastused kronoloogilises järjekorras kokku koguda - neid vastuseid võib teil tõendusmaterjalina vaja minna.
Üks vihmane õhtupoolik süvenemist ja pusimist - ongi valmis! :) -  pealegi, selline koondtabel suurendab ülevaatlikkust ja oskate paremini probleemi olemust analüüsida ja lahendusi leida. 

 - meile on veel mitmeid teisi teabenõudele vastamisi, kui kedagi huvitab konkreetne teema - ehk on leiame ühisosa ja oskan abiks olla.

 -  tuleb olla püsiv ja visa ametnikega suhtluses - see viib sihile.  Kunagi keegi ikka märkab, et tegu pole kvaliteetse avaliku teenusega. Kahju aga võib kasvada märkamatult ja tagajärgi peavad lappima meie järeltulijad.  Usun ikka, et kõike saab paremaks teha, kui ise kaasa aidata
.

3.õppetunni teema on faktid ja viitamine kui tõendusmaterjal.

Seniks jaksu ja reibast kevade jätku!


Kommentaarid